Đỗ, T. T. H., M. Đạt Nguyễn, T. T. L. Đỗ, T. H. P. Bùi, và T. H. L. Nguyễn. “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN TỪ LÁ CHÙM NGÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYME”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 14, số p.h 1, Tháng Tám 2022, tr 45-51, https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/265.