Hoang , T. N., T. Q. A. Tran, N. P. Huỳnh, T. T. Dang, T. T. U. Nguyen, và Q. B. Tran. “HYPERTENSION AND ITS NUTRITIONAL ASSOCIATED FACTORS IN ADULTS IN TWO COASTAL COMMUNES, NGHE AN PROVINCE, 2020”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, Tháng Chín 2022, tr 34-43, doi:10.56283/1859-0381/114.