Phạm , M. C., N. T. Nghiêm, và V. H. Nguyễn. “KNOWLEDGE AND PRACTICES OF CHILD CAREGIVERS IN FEEDING CHILDREN AGED 6−36 MONTHS AT THE NUTRITIONAL CLINIC OF CHILDREN’S HOSPITAL 1, HO CHI MINH CITY”. 2022. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, Tháng Sáu 2022, tr 16-23, doi:10.56283/1859-0381/110.