Phạm , M. C., N. T. Nghiêm, và V. H. Nguyễn. “KNOWLEDGE AND PRACTICES OF CHILD CAREGIVERS IN FEEDING CHILDREN AGED 6−36 MONTHS AT THE NUTRITIONAL CLINIC OF CHILDREN’S HOSPITAL 1, HO CHI MINH CITY”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, Tháng Chín 2022, tr 16-23, doi:10.56283/1859-0381/110.