Nguyen , T. D., K. T. Tran, T. H. Nguyen, T. H. Vu, M. H. Nguyen, Q. C. Luong, và T. D. Pham. “NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL 2019”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, Tháng Chín 2022, tr 61-71, doi:10.56283/1859-0381/109.