Nguyễn , T. D., K. T. Trần, T. H. Nguyễn, T. H. Vũ, M. H. Nguyễn, Q. C. Lương, và T. D. Phạm. “NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL IN 2019”. 2022. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, Tháng Sáu 2022, tr 61-69, doi:10.56283/1859-0381/109.