Bùi, T. H., T. N. Trần, T. T. H. Đào, M. H. Trần, và T. H. Nguyễn. “NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS PRIOR TO GASTROINTESTINAL SURGERY AT VIETNAM-GERMANY FRIENDSHIP HOSPITAL IN 2021-2022”. 2022. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, Tháng Sáu 2022, tr 54-60, doi:10.56283/1859-0381/106.