Trần , C. Q., N. T. NGHIEM, Q. B. Trần, T. N. Nguyễn, và D. T. Lê. “MALNUTRITION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH LOW RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AT NATIONAL LUNG HOSPITAL, VIETNAM ”. 2022. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, Tháng Sáu 2022, tr 44-53, doi:10.56283/1859-0381/105.