Nguyen, T. T. T., và Q. B. Tran. “DISTRIBUTION OF KCNJ11 RS5219 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION AND ITS ASSOCIATION WITH HYPERGLYCEMIA”. Tạp Chí điện tử Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, Tháng Sáu 2022, tr 1-8, doi:10.56283/1859-0381/104.