[1]
Đức M. Phạm, “CACHEXIA IN LUNG CANCER PATIENTS AT MILITARY HOSPITAL 103 AND SOME ASSOCIATED FACTORS”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 20, số p.h 3E, tr 47-56, tháng 6 2024.