[1]
T. K. A. Đinh, T. Đặng Ngô, T. N. Ninh, và Đức C. Lê, “NUTRITIONAL STATUS AMONG CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD IN TWO COMMUNES IN YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE IN 2022”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 20, số p.h 3E, tr 64-71, tháng 6 2024.