[1]
T. N. T. Lê và T. H. L. Bùi, “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 20, số p.h 2, tr 30-36, tháng 4 2024.