[1]
Đức H. Nguyễn và T. P. Lê, “TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH  NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 19, số p.h 6, tr 42-49, tháng 12 2023.