[1]
T. T. N. Bùi, T. T. H. Nguyễn, Ánh N. Nguyễn, và Q. B. Trần, “DEVELOPMENT OF A RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM METHOD FOR GENOTYPING THE ATP2B1 RS2681492 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 20, số p.h 3E, tr 81-90, tháng 6 2024.