[1]
T. K. A. Nguyễn, T. M. T. Lưu, T. T. A. Võ, T. M. A. Lê, N. H. Vũ, và T. H. Lê, “THỰC TRẠNG CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHI SAU MỔ VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022-2023”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 19, số p.h 4+5, tr 48-53, tháng 10 2023.