[1]
M. H. Lê, T. T. N. Nguyễn, T. N. Trần, T. K. H. Lê, và N. K. Phạm, “HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 19, số p.h 4+5, tr 78-84, tháng 10 2023.