[1]
T. H. Nguyễn, K. T. Trần, và D. T. Vũ, “MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC DINH DƯỠNG CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT NGÀNH Y KHOA VÀ DƯỢC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2023”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 19, số p.h 4+5, tr 54-61, tháng 10 2023.