[1]
N. O. Phạm, T. N. D. Đỗ, T. M. H. Trần, và T. L. Tạ, “TÌNH TRẠNG THIẾU IỐT HIỆN NAY: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, tr 66-71, tháng 7 2016.