[1]
Q. C. Trần, T. N. D. Đỗ, và Q. H. Vũ, “CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN NẰM VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: BẰNG CHỨNG Y HỌC, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, tr 25-32, tháng 7 2016.