[1]
H. Huỳnh, “DINH DƯỠNG, VIÊM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UNG THƯ”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, tr 10-13, tháng 7 2016.