[1]
P. T. Nguyễn và H. T. Nguyễn, “ASTAXANTHIN TỪ VI TẢO: ỨNG DỤNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 19, số p.h 4+5, tr 1-10, tháng 10 2023.