[1]
V. T. Đổng, T. K. A. Nguyễn, và T. M. N. Nguyễn, “DEVELOPMENT OF PROTEIN-RICH FOOD PRODUCTS FROM BROWN RICE, SOYBEAN AND SESAME SEEDS IN VIETNAM”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 20, số p.h 3E, tr 32-46, tháng 5 2024.