[1]
T. H. G. Le, D. T. Lê, V. T. Bùi, T. H. T. Nguyễn, M. P. Phạm, và T. N. Bùi, “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ TỪ 40-65 TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2016”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, tr 79-87, tháng 11 2022.