[1]
T. H. Nguyễn, H. D. Lê, T. N. Ninh, T. D. Phạm, và N. K. Phạm, “VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG ĐẬU NÀNH ĐỐI VỚI SỨC KHỎE TIM MẠCH”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, tr 11-17, tháng 12 2022.