[1]
V. S. Nguyễn, T. T. N. Phạm, T. Đoan Phạm, và T. V. A. Mai, “HÀM LƯỢNG METANOL TRONG RƯỢU TRẮNG TẠI 3 XÃ VÀ THỊ TRẤN ĐÃ XẢY RA NGỘ ĐỘC DO RƯỢU”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, tr 37-43, tháng 6 2022.