[1]
N. P. Huỳnh và V. C. Nguyễn, “QUAN NIỆM VỀ HÌNH THỂ CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2014”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 14, số p.h 1, tr 58-66, tháng 8 2022.