[1]
X. N. Nguyễn và T. D. Nguyễn, “CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG XƯƠNG BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC HỢP LÝ Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, tr 18-25, tháng 9 2022.