[1]
T. N. Hoang, T. Q. A. Tran, N. P. Huỳnh, T. T. Dang, T. T. U. Nguyen, và Q. B. Tran, “HYPERTENSION AND ITS NUTRITIONAL ASSOCIATED FACTORS IN ADULTS IN TWO COASTAL COMMUNES, NGHE AN PROVINCE, 2020”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, tr 34-43, tháng 9 2022.