[1]
M. C. . Pham, N. T. Nghiem, và V. H. Nguyen, “KNOWLEDGE AND PRACTICES OF CHILD CAREGIVERS IN FEEDING CHILDREN AGED 6−36 MONTHS AT THE NUTRITIONAL CLINIC OF CHILDREN’S HOSPITAL 1, HO CHI MINH CITY”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, tr 16-23, tháng 9 2022.