[1]
T. D. Nguyen, “NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL 2019”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, tr 61-71, tháng 9 2022.