[1]
T. D. Nguyễn, “NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL IN 2019”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, tr 61-69, tháng 6 2022.