[1]
T. T. T. Nguyễn và Q. B. Trần, “SỰ PHÂN BỐ KIỂU GEN CỦA ĐA HÌNH 𝘒𝘊𝘕𝘑11 E23K Ở QUẦN THỂ NGƯỜI VIỆT VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐỐI VỚI TĂNG ĐƯỜNG MÁU”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, tr 1-8, tháng 6 2022.