[1]
T. T. T. Nguyen và Q. B. Tran, “DISTRIBUTION OF KCNJ11 RS5219 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION AND ITS ASSOCIATION WITH HYPERGLYCEMIA”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, tr 1-8, tháng 9 2022.