Phạm, Đức M. (2024) “CACHEXIA IN LUNG CANCER PATIENTS AT MILITARY HOSPITAL 103 AND SOME ASSOCIATED FACTORS”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(3E), tr 47-56. doi: 10.56283/1859-0381/726.