Đinh, T. K. A., Ngô, T. Đặng, Ninh, T. N. và Lê, Đức C. (2024) “NUTRITIONAL STATUS AMONG CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD IN TWO COMMUNES IN YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE IN 2022”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(3E), tr 64-71. doi: 10.56283/1859-0381/720.