Lê, T. N. T. và Bùi, T. H. L. (2024) “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(2), tr 30-36. doi: 10.56283/1859-0381/695.