Nguyễn, Đức H. và Lê, T. P. (2023) “TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH  NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(6), tr 42-49. doi: 10.56283/1859-0381/674.