Bùi, T. T. N., Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, Ánh N. và Trần, Q. B. (2024) “DEVELOPMENT OF A RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM METHOD FOR GENOTYPING THE ATP2B1 RS2681492 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(3E), tr 81-90. doi: 10.56283/1859-0381/661.