Nguyễn, T. K. A., Lưu, T. M. T., Võ, T. T. A., Lê, T. M. A., Vũ, N. H. và Lê, T. H. (2023) “THỰC TRẠNG CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHI SAU MỔ VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022-2023”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), tr 48-53. doi: 10.56283/1859-0381/649.