Nguyễn, T. H., Trần, K. T. và Vũ, D. T. (2023) “MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC DINH DƯỠNG CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT NGÀNH Y KHOA VÀ DƯỢC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2023”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), tr 54-61. doi: 10.56283/1859-0381/614.