Phạm, N. O., Đỗ, T. N. D., Trần, T. M. H. và Tạ, T. L. (2016) “TÌNH TRẠNG THIẾU IỐT HIỆN NAY: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12(4), tr 66-71. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/612 (Truy cập: 17Tháng Bảy2024).