Trần, Q. C., Đỗ, T. N. D. và Vũ, Q. H. (2016) “CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN NẰM VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: BẰNG CHỨNG Y HỌC, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12(4), tr 25-32. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/607 (Truy cập: 4Tháng Mười2023).