Yamamoto, S. (2016) “NHU CẦU ĐẠM VÀ ACID AMIN: LIỆU CHÚNG TA ĐÃ HIỂU ĐÚNG?”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12(4), tr 14-16. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/605 (Truy cập: 17Tháng Bảy2024).