Huỳnh, H. (2016) “DINH DƯỠNG, VIÊM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UNG THƯ”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12(4), tr 10-13. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/604 (Truy cập: 4Tháng Mười2023).