Đỗ, T. N. D. (2016) “CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI: CƠ HỘI DỰ PHÒNG BỆNH MẠN TÍNH KHÔNG LÂY”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12(4), tr 4-9. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/599 (Truy cập: 12Tháng Bảy2024).