Nguyễn, P. T. và Nguyễn, H. T. (2023) “ASTAXANTHIN TỪ VI TẢO: ỨNG DỤNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), tr 1-10. doi: 10.56283/1859-0381/557.