Đổng, V. T., Nguyễn, T. K. A. và Nguyễn, T. M. N. (2024) “DEVELOPMENT OF PROTEIN-RICH FOOD PRODUCTS FROM BROWN RICE, SOYBEAN AND SESAME SEEDS IN VIETNAM”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(3E), tr 32-46. doi: 10.56283/1859-0381/434.