Le, T. H. G., Lê, D. T., Bùi, V. T., Nguyễn, T. H. T., Phạm, M. P. và Bùi, T. N. (2022) “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ TỪ 40-65 TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2016”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), tr 79-87. doi: 10.56283/1859-0381/378.