Phạm, T. O. và Nguyễn, T. T. T. (2022) “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, TĂNG GLUCOSE MÁU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), tr 120-126. doi: 10.56283/1859-0381/340.