Nguyễn , V. S., Phạm, T. T. N., Phạm, T. Đoan và Mai, T. V. A. (2022) “HÀM LƯỢNG METANOL TRONG RƯỢU TRẮNG TẠI 3 XÃ VÀ THỊ TRẤN ĐÃ XẢY RA NGỘ ĐỘC DO RƯỢU”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), tr 37-43. doi: 10.56283/1859-0381/289.