Huỳnh , N. P. và Nguyễn , V. C. (2022) “QUAN NIỆM VỀ HÌNH THỂ CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2014”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 14(1), tr 58-66. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/267 (Truy cập: 4Tháng Chạp2022).