Trần , H. A., Nguyễn , M. T. và Nguyễn, L. H. (2022) “NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP THU KHỐI TẢO SPIRULINA PLATENSIS TRONG HỆ THỐNG KÍN DẠNG ỐNG”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 14(1), tr 52-57. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/266 (Truy cập: 1Tháng Mười2022).