Nguyễn, X. N. và Nguyễn, T. D. (2022) “CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG XƯƠNG BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC HỢP LÝ Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), tr 18-25. doi: 10.56283/1859-0381/257.