Hoang , T. N., Tran , T. Q. A., Huỳnh , N. P., Dang, T. T., Nguyen, T. T. U. và Tran, Q. B. (2022) “HYPERTENSION AND ITS NUTRITIONAL ASSOCIATED FACTORS IN ADULTS IN TWO COASTAL COMMUNES, NGHE AN PROVINCE, 2020”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(2E), tr 34-43. doi: 10.56283/1859-0381/114.